Daň z nehnuteľnosti a platby za TKO

Dane a poplatky - ilustračný záberObecný úrad oznamuje, že úľavy na dani z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad na rok 2011 je nutné  uplatniť si do 31. januára 2011. Jedná sa o zmeny vlastníckych vzťahov, titul nadobudnutia, predaj, kúpa nehnuteľnosti, stavebné úpravy a pod. (okrem úľavy z dôvodu dovŕšenia 70 rokov - vtedy sa úľava poskytuje automaticky).
Pri poplatku za TKO je potrebné doložiť potvrdenia o návšteve školy,  pracovný pobyt v zahraničí, štúdijný pobyt  alebo overené čestné prehlásenie o pobyte a pod.

Obecný úrad oznamuje občanom, že poplatok za psa na rok 2011 je potrebné v zmysle zákona a VZN uhradiť do 31. januára 2011. Platby je možné realizovať bezhotovostným prevodom na číslo účtu 8338720001/5600, VS číslo domu, vedený v Dexii Banka Slovenko pob. Ružomberok, alebo v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Likavke.

Poplatok za psa 2011

Dobrý deň,

 rád by som uhradil poplatok za psa na rok 2011 bezhotovostným prevodom z účtu. Neviem však výšku poplatku. Môžete mi povedať aká je výška poplatku, alebo kde by som potrebný údaj našiel ?

Prajem pekný deň Štefan

Poplatok za psa o odpoveď

Výška sadzby dane za psa je v našej obci 3,50 €. Poplatok je samozrejme možné uhradiť aj bezhotovostným prevodom na účet č. 8338720001/5600. Aby sme na obci mohli identifikovať adresáta platby je potrebné vo variabilnom čísle uviesť číslo psa, pod ktorým ho obec eviduje. Toto číslo má každý pes na obcou pridelenom identifikačnom štítku. Pokiaľ toto číslo majiteľ psa nepozná, platbu bezhotovostným prevodom neodporúčam.

Ako to je, ked pracujem mimo

Ako to je, ked pracujem mimo obce (doma som max 6 dni do mesiaca). Mam aj vtedy narok na ulavu pri platbe za TKO?

Práca mimo . odpoveď

Úľavu resp. oslobodenie od poplatku za komunálne odpady poskytuje obec práve tím svojím občanom, ktorí sa preukážu potvrdením dokladujúcim platbu za komunálny odpad mimo miesta trvalého pobytu. Takým dokladom môže byť napr. potvrdenie o návšteve školy u študentov, alebo kópia pracovnej zmluvy či dokladu o ubytovaní pre pracujúcich mimo regiónu a v zahraničí. Úľavu resp. oslobodenie si poplatník nárokuje formou žiadosti, ktorú správca daní a poplatkov (obec) posúdi a formou rozhodnutia sa k žiadosti vyjadrí.

Upozorňujem, že tak, ako majú občania právo nárokovať si úľavy resp. oslobodenia od poplatkov, majú zároveň povinnosť oznámiť správcovi daní a poplatkov aj zaniknutie okolností umožňujúcich uplatnenie úľav či oslobodenia (ukončenie štúdia, prac. pomeru mimo regiónu a pod.)

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Privát Stanislav

Drevenica Sever