Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

22.3.2023 23:50

Aktuálna teplota:

2.6 °C

Hra o obci Likavka

hra o obciZahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj  na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu.  Prajeme Vám príjemnú zábavnú.

qr kod hra o obci

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:15
DNES:1709
TÝŽDEŇ:6463
CELKOM:2226877

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t.j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla táto povinnosť.  Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2.1.2022 do 31.12.2022, daň platíte od 1.1.2023. To isté platí aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1.1.20223. Daň platíte od 1.1.2023. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti. 

Na vyrubenie dane je rozhodnujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. 

Daňové priznanie podáva ako daňovník t.j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť, ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a to do 31.januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Správca dane doručuje výmer - rozhodnutie za príslušné zdaňovacieho obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur. 

Potrebné doklady:

  • priznanie k dani z nehnuteľností
  • doklad preukazujúci kúpu, darovanie, dedičské konanie
  • oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
  • žiadosť o zníženie dane z nehnutueľností + doklad, ktorý je potrebný na zníženie dane

Súvisiace predpisy:

  • z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • z.č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN. č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

lehota na podanie daňového priznania je do 31.01.2023

Oslobodenie od poplatku:

Správca danie znižuje daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov podľa zákona o miestnych daniach a poplatku vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 50 % zo sadzby dane. 

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Mgr. Mária Žerebáková

Tel: 044/4300244

Email: zerebakova@likavka.sk

 

Prílohy: