Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

29.10.2020 12:55

Aktuálna teplota:

--- °C

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 844
TÝŽDEŇ: 4086
CELKOM: 1401932

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Daň za psa

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť do evidencie obce v lehote 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností obci Likavka.

Predmetom dane za psa, je pes starší ako 6 mesiacov.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie obce Likavka evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný, údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

Držiteľ psa, je povinný každú zmenu skutočnosti a údajov uviesť do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku, na tlačive Daňové priznanie k dani za psa. 

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási správcovi dane, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu 3,50 € na základe žiadosti držiteľa psa. Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 €, najviac však do 3000 €.

V zmysle § 7, ods. 1, písm. F) zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165 €. Taktisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65 €.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľoiv psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút. 

Obec Likavka upozorňuje vlastníkov psov chovaných na území obce Likavka povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 01. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár.Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 €, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

Žiadame preto vlastníkov psov, ktorí tak ešte neučinili, aby si svoju zákonnú povinnosť splnili a oznámili obci Likavka údaje o začipovaní. Taktiež upozorňujeme majiteľov psov, ktorí nemajú známku pre psa s označením obce Likavka, aby si ju prišli vyzdvihnúť na Obecnom úrade Likavka – správa daní a poplatkov.

Potrebné doklady:

  • daňové priznanie k dani za psa
  • oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa
  • veterinárny preukaz - údaje o psovi

Súvisiace predpisy:

  • VZN obce Likavka č. 06/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN obce Likavka č. 04/2016 o niektorých podmienkach držania psov
  • z.č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  • z.č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
  • z.č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Lehota vybavenia:

daňové priznanie k dani za psa, je potrebné podať najsneskôr 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (kúpa, darovanie)

Poplatok:

8 € za jedného psa

3,50 € za vydanie náhradnej známky pre psa

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Mgr. Mária Žerebáková

Tel: 044/4300244

Email: zerebakova@likavka.sk

 

Prílohy: