Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

22.3.2023 23:50

Aktuálna teplota:

2.6 °C

Hra o obci Likavka

hra o obciZahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj  na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu.  Prajeme Vám príjemnú zábavnú.

qr kod hra o obci

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:14
DNES:1702
TÝŽDEŇ:6456
CELKOM:2226870

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby, pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Potrebné doklady:

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
- doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcov o zhode stavebných výrobkov, - energetický certifikát, ak ide o bytovú budovu, podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii,                              – doklad o zaplatení správneho poplatku.

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)                                                - vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,                                      - vyhláška č. 532/2002 z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,                                                                                                                                            - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)                                                                                           - zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

Lehota vybavenia:

- 30 dní od dátumu podania žiadosti                                                                                                                                    Poplatok:                                                                                                                                                                                        - v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Ing. Edita Šaravská

Tel: 044/4300242

email: saravska@likavka.sk