Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

2.4.2023 13:28

Aktuálna teplota:

7.7 °C

Hra o obci Likavka

hra o obciZahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj  na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu.  Prajeme Vám príjemnú zábavnú.

qr kod hra o obci

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily


Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:31
DNES:1848
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:2254818

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m²

Potrebné doklady:

 - list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy

- splnomocnenie (v prípade zastupovania stavebníka v konaní)

-  súhlas vlastníka nehnuteľnosti (iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona - list vlastníctva pre pôvodného navrhovateľa - k pozemkom - k stavbám a iné právo (- LV+ Nájomná zmluva; LV+ Dohoda o zriadení vecného bremena; LV + Zmluva o budúcej kúpnej zmluve atď. )

-  2 x dokumentácia obsahujúca návrh reklamnej stavby  a jednoduchý náčrt jej umiestnenia v primeranej mierke,

Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu reklamnej stavby  potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo k nej pripojí:

- náčrt alebo  fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia reklamnej stavby  do priestoru a jej  výtvarné riešenie.

- technický opis konštrukčného riešenia reklamnej stavby a jej  inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia (ak ide o svetelné zariadenia, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie),

- doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,

- údaje o tom, či sa prevádzka  reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom a pod. 

- vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne (fotokópia osvedčenia)

- osvedčenie projektanta

- výpis z obchodného registra zhotoviteľa stavby, resp. živnostenský list

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov najmä :

- z orgánov verejnej správy :

I. cestný správny orgán iba pri umiestnení reklamnej stavby na alebo v cestnom ochrannom pásme pozemnej komunikácie, 

II. správca komunikácie iba pri umiestnení reklamnej stavby na pozemnej komunikácii, 

III. dopravný inšpektorát k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

IV. krajský pamiatkový úrad pri ochrane pamiatkového fondu, 

- z vlastníkov sietí a zariadenia technického vybavenia územia 

I. verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 

II. elektrického vedenia a elektrickej stanice, 

III. plynárenských zariadení a plynovodov, 

IV. rozvody tepla, telekomunikačné vedenia

- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za každú jednotlivú stavbu, ktorej najväčšia informačná plocha je:

od 3 m²  do 20 m² vrátane  - 60 eur, od 20 m² vrátane -150 eur.

 

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

Lehota vybavenia:

- 30 dní od dátumu podania žiadosti

 

Kontakt:

Ing. Edita Šaravská

Tel: 044/4300242

email: saravska@likavka.sk