Navigácia

Obsah

Rodný, sobášny, úmrtný list - duplikát

Druhopisy matričných dokladov môžete získať na našom matričnom úrade aj v tom prípade, že sa udalosť stala na inom matričnom úrade. V rámci CISMA Vám tieto doklady vieme poskytnúť z ktorejkoľvek matriky SR, okrem Osobitnej matriky v Bratislave .

Poznámka:
- pri žiadosti sa skúma v akom príbuzenskom vzťahu je žiadateľ k osobe, ktorej duplikát žiada
- v zmysle § 18, zák. č. 154/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, môže matričný úrad vydať duplikát len:

• osobe, ktorej sa zápis týka, jej príbuzným /t. j. manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti                              • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti
• osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
• osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
• poručníkovi, ak sa o dieťa stará
• súdom ustanovenému opatrovníkovi

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz občana, ktorý žiada duplikát 
  • V prípade úmrtného listu dátum úmrtia zomretého
  • V prípade sobášneho listu dátum uzavretia manželstva

 
Súvisiace predpisy:

Zákon č. 154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

                  

Lehota vybavenia: 

Na počkanie

V prípade žiadosti z iných matrík treba počítať s časovou lehotou.                                                                                

Poplatok:
5.- €

Vybavuje:

Obec Likavka

Matričný úrad v Likavke

 

Kontakt:

Mária Majková

Tel: 044/4300243

Email: majkova@likavka.sk

Zastupuje

Eva Matúšková

Email: matuskova@likavka.sk