Navigácia

Obsah

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva možno podať na príslušnom matričnom úrade, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Žiadosť podpisujú obaja snúbenci. Matričný úrad v Likavke je príslušný pre obce Likavka, Martinček a Valaská Dubová.

Civilný sobáš môže byť uzavretý aj na inom matričnom úrade, ak s tým daný matričný úrad súhlasí. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia (delegácia sobáša) je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade, následne sa zasiela príslušnému farskému úradu podľa sídla farského úradu. Po uzavretí manželstva a doručení zápisnice z farského úradu, vystaví matričný úrad sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive (vydanom MV SR), ktoré je k dispozícii na matričnom úrade.


Potrebné doklady:

• rodné listy
• občianske preukazy                                                                                                                                                                    • rozvedený/rozvedená predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
• vdovec/vdova predkladá úmrtný list nebohého manžela/manželky

Maloleté osoby:

• ak jeden zo snúbencov je neplnoletý (od 16 do 18 rokov) – predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
 

CUDZINCI:

- slobodní
• identifikačné preukazy /pas, OP/
• rodné listy s príslušnými overeniami /Apostil, superlegalizácia: MZV príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
• doklad o osobnom stave nie starší ako 6 mesiacov s príslušnými overeniami, údaj o štátnom občianstve, trvalom pobyte
Poznámka
V prípade, že tieto údaje nie sú uvedené v jednom doklade o osobnom stave, je ich potrebné predložiť zvlášť.

- rozvedení
• identifikačné preukazy /pas, OP/
• rodné listy s príslušnými overeniami /Apostil, superlegalizácia: MZV príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
• doklad o osobnom stave nie starší ako 6 mesiacov s príslušnými overeniami,  o štátnom občianstve, trvalom pobyte
• právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami
Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené  súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke: www.justice.gov.sk

Preklad nie je potrebný iba z českého jazyka.

Od 16.02. 2019 platí nové nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o verejných listinách, vďaka ktorému došlo k zjednodušeniu požiadaviek na predkladanie verejných listín. V prípade, ak bude predložený viacjazyčný štandardný formulár v zmysle tohto nariadenia, nie je potrebné tieto verejné listiny ďalej overovať (Apostil) ani úradne prekladať súdnym tlmočníkom na Slovensku.


Doklady vydané v zahraničí platia 6 mesiacov od dátumu vydania a predkladajú sa so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva osobne.

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

               

Lehota vybavenia: 

Na počkanie     

                                                                           

Poplatky za uzavretie manželstva:

. medzi občanmi SR uzatváraný cirkevne: bez poplatku

. medzi občanmi SR, ak má jeden zo snúbencov trvalý pobyt v Likavke, Martinčeku a Valaskej Dubovej: bez poplatku
• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi

štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €

• uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi

občanmi Slovenskej republiky 20,00 €

• povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €

• povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €

• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným

matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00 €

• uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 €

• uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €

• uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 €

Vybavuje:

Obec Likavka

Matričný úrad v Likavke

 

Kontakt:

Mária Majková

Tel: 044/4300243

Email: majkova@likavka.sk

Zastupuje

Eva Matúšková

Email: matuskova@likavka.sk