#

Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch 582/2004 Z.z. rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t.j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo úžívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacinm období, v ktorom daňovníkovi vznikla táto povinnosť.  Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová poviinosť týmto dňom. Daňová povinnosť zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2.1.2019 do 31.12.2019, daň platíte od 1.1.2020. To isté platí aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1.1.2020. Daň platíte od 1.1.2020. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2020 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti. 

Na vyrubenie dane je rozhodnujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. 

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením : pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením : pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti. 

Daňové priznanie podáva ako daňovník t.j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť, ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a to do 31.januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické ako aj právnické osoby. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo Vašom nehnuteľnom majetku napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a podobne. Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napr. predaj, kúpa, darovanie, dedičstvo, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne. 

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na obecnom úrade osobne, alebo si ustanoviť zástupcu alebo ho zaslať poštou. 

Rozlišujeme niekoľko daňových priznaní:

 • priznanie: vypĺňa daňovník pokiaľ podáva priznanie správcovi dane prvýkrát
 • čiastkové priznanie: vypĺňa daňovník, ak už v predchádzajúcom období priznanie podal, ale vznikla mu nová daňová povinnosť (napr. danobudnutie ďalšej nehnuteľnosti)
 • dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje
 • opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Správca dane doručuje výmer - rozhodnutie za príslušné zdaňovacieho obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur. 

Potrebné doklady:

 • priznanie k dani z nehnuteľností
 • doklad prukazujúci kúpu, darovanie, dedičské konanie
 • oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
 • žiadosť o zníženie dane z nehnutueľností + doklad, ktorý je potrebný na zníženie dane

Súvisiace predpisy:

 • z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • z.č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
 • VZN. č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

lehota na podanie daňového priznania je do 31.01.2020

Poplatok:

 • daň z pozemkov:
  • orná pôda 0,60% zo základu dane
  • záhrady 0,50% zo základu dane
  • zastavané plochy a nádvoria 0,70% zo základu dane
  • lesné pozemky 0,70% zo základu dane
  • stavebné pozemky 0,70% zo základu dane
 • daň zo stavieb:
  • stavby na bývanie 0,08 €
  • stavby na pôdohospodársku produkciu 0,10 €
  • chaty 0,50 €
  • garáže 0,30 €
  • priemyselné stavby 0,60 €
  • stavby na podnikanie 0,70 €
  • ostatné stavby 0,10 €
 • daň z bytov:
  • byty 0,12 €
  • nebytové priestory 0,12 €

Oslobodenie od poplatku:

správca danie znižuje daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov podľa zákona o miestnych daniach a poplatku vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 50 % zo sadzby dane. 

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Mgr. Mária Žerebáková

Tel: 044/4300244

Email: zerebakova@likavka.sk

 

Prílohy: