Navigácia

Obsah

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú:

 • elektronické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

 • deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
 • deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
 • druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
 • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja

Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

Potrebné doklady:

 • daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
 • evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
 • doklady výrobku, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj

Súvisiace predpisy:

z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

vznik daňovej povinnosti: prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať

zánik daňovej povinnosti: posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo prevádzkovanie nevýherného hracieho prístroja

Poplatok:

 • 170 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok
 • 50 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok
 • 50 € za jeden automat a kalendárny rok
 • 50 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry 

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Ing. Zuzana Halušková

Tel: 044/4300244

Email: haluskova@likavka.sk

 

Prílohy: