Navigácia

Obsah

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné listy verejnej dopravy.

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

Potrebné doklady:

  • daňové priznanie k dani za predajné automaty
  • evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov
  • doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat

Súvisiace predpisy:

z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

vznik daňovej povinnosti: prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať

zánik daňovej povinnosti: posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo prevádzkovanie automatu

Poplatok

  • 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru
  • 200 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
  • 85 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru
  • 365 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Ing. Zuzana Halušková

Tel: 044/4300244

Email: haluskova@likavka.sk

 

Prílohy: