Navigácia

Obsah

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka.  Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Platiteľ dane, fyzická alebo právnická osoba, je povinná správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky ubytovacieho zariadenia do 30 dní od vzniku alebo zániku činnosti a to na predpísanom tlačive, priznanie k miestnej dani za ubytovanie.

Na určenie základu dane za ubytovanie je podstatný počet prenocovaní v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie. Výšku sadzby dane ponecháva zákon o miestnych daniach výlučne v kompetencii správcu dane, pričom umožňuje ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce alebo pre katastrálne územia.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Na dani za ubytovanie je miestne príslušnou obec, na území ktorej sa zariadenie nachádza.

Platiteľ dane je povinný predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb za každé ubytovacie zariadenie na území Obce na samostatnom tlačive za obdobie jedného roka. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.

Hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb je platiteľ dane povinný odovzdať najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka za zdaňujúce obdobie. (t.j. hlásenie za ubytovanie je povinný platiteľ odovzdať za rok 2019 najneskôr k 31.01.2020)

Potrebné doklady:

  • prevádzkovateľ je povinný pri hlásení o počte prechodne ubytovaných preukázať správcovi dane spôsob vedenia evidencie o počte prechodne ubytovaných (kniha o počte ubytovaných, kniha prenocovaní a pod.)
  • tlačivo - hlásenie o počte prechodne ubytovaných
  • priznanie k dani za ubytovanie

Súvisiace predpisy:

  • VZN obce Likavka č. 06/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
  • z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • z.č. 563/2009 Z.z. o správe daní, daňový poriadok

Lehota vybavenia:

  • lehota na podanie priznania k dani za ubytovanie je 30 dní od vzniku/zániku činnosti
  • hlásenie k miestnej dani za ubytovanie sa podáva za celý predcádzajúci kalendárny rok k 31.01. nasledujúceho roka  (t.j. hlásenie za ubytovanie je povinný platiteľ odovzdať za rok 2019 najneskôr k 31.01.2020)
  • daň za ubytovanie sa platí raz ročne a je splatná 15 dní od doručenia predpisu k dani za ubytovanie

Poplatok:

0,50 € za prenocovanie

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Mgr. Mária Žerebáková

Tel: 044/4300244

Email: zerebakova@likavka.sk

 

Prílohy: