#

Navigácia

Obsah

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne. Takýto odpad je možné vyviesť na zberný dvor v obci Likavka. V praxi to znamená, že osoba ak bude vykonávať bežné udržiavacie práce, zanesie odpad z týchto prác na zberný dvor a následne zaplatí poplatok podľa sadzby ustanovenej VZN. Podľa VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti správcovi dane do pokladne na Obecnom úrade Likavka. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené obcou, pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo. V takomto prípade môže nastať situácia, že poplatník poplatok za drobný stavebný odpad týmto spôsobom zplatí aj viackrát v priebehu roka, a to zakaždým keď odovdzá drobný stavebný odpad na miesto určené obcou - zberný dvor. 

Zberný dvor Likavka:

Hollého 551

Otváracie hodiny:

STREDA: 08:00-16:00

SOBOTA: 07:00-15:00

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:

a) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre:
- elektroodpad z domácností,
- batérie a akumulátory,
- obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,
- drobný stavebný odpad 
- objemný odpad,
- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,
b) triedený zber komunálnych odpadov pre:
- jedlé oleje a tuky z domácností,
- papier, plasty, kovy, sklo, textil a obuv.

Na zbernom dvore fyzické osoby nemôžu odovzdávať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú len distribútorom pneumatík.

Potrebné doklady:

na úhradu poplatku, je potrebné priniesť si na Obecný úrad Likavka potvrdenku o množstve odovzdaného odpadu

Poplatok:

0,05 € za 1 kg odovzdaného drobného stavebného odpadu t.j. 50 € za tonu

poplatok sa uhrádza v pokladni Obecného úradu Likavka, po predložení potvrdenky o odovzdaní drobného stavebného odpadu. 

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Mgr. Mária Žerebáková

Tel: 044/4300244

Email: zerebakova@likavka.sk