Navigácia

Obsah

Stánkový predaj – príležitostné trhy

Obec Likavka určuje podmienky pre stánkový predaj na území obce Likavka pre príležitostné trhy. Predajca, ktorý má záujem predávať formou stánkového predaja je povinný sa vopred nahlásiť v stanovenom termíne, ktorý je vždy zverejnený na internetovej stránke obce Likavka, najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním podujatia. Predajca je povinný sa písomne prihlásiť správcovi dane záväznou prihláškou spolu s potrebnými dokumentmi, ktoré sú určené v podmienkach na stánkový predaj a tiež sa zaväzuje dodržiavať podmienky stánkového predaja

Potrebné doklady:

 • kópia platného výpisu z obchodného/živnostenského registra
 • rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva (predajcovia poživatín, stánky s občerstvením)
 • predajca poživatín: kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zdravotný preukaz, schválenie prevádzky RUVZ (ak sa jedná o vlastnú výrobu)
 • kópia strany záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je záznam pridelenia kódu elektronickej pokladnice
 • čestné vyhlásenie, že predajca nemá povinnosť používať registračnú pokladňu
 • kópia preukazu ZŤP
 • fotografia sortimentu a stánku
 • identifikačné číslo pre DPH
 • povolenie colného úradu – predajcovia alkoholu

 

Súvisiace predpisy:

 • z.č. 178/1998 Z.z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN obce Likavka č. 01/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN obce Likavka č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

Najneskôr 2 pracovné dni pred konaním podujatia

Poplatok:

Verejné priestranstvo: 1 € za každý začatý m 2 a deň užívania verejného priestranstva

Areál OŠK: účastnícky poplatok bez el. prípojky 10/deň s el. prípojkou 20/deň

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Ing. Zuzana Halušková

Tel: 044/4300244

Email: haluskova@likavka.sk

 

Prílohy: