Navigácia

Obsah

Stavebný úrad:

- zabezpečuje agendu obce ako stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu podľa zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných právnych predpisov v oblasti stavebného poriadku,

- zabezpečuje agendu súvisiacu s ohlasovaním drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích a zabezpečovacích prác,

- zabezpečuje územné, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia vrátane vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií pre stavby, ktorých investorom je obec,

- vyjadruje sa k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám iných investorov na území obce,

- zabezpečuje zápis stavieb do príslušných evidencií, ktorých investorom je obec,

- zabezpečuje vydávanie súpisných a orientačných čísel stavieb,

- vykonáva agendu obce v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny,

- zabezpečuje agendu obce podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v oblasti pozemných komunikácií.