Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby, pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Potrebné doklady:

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
- doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcov o zhode stavebných výrobkov, - energetický certifikát, ak ide o bytovú budovu, podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii,                              – doklad o zaplatení správneho poplatku.

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)                                                - vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,                                      - vyhláška č. 532/2002 z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,                                                                                                                                            - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)                                                                                           - zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

Lehota vybavenia:

- 30 dní od dátumu podania žiadosti                                                                                                                                    Poplatok:                                                                                                                                                                                        - v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Ing. Edita Šaravská

Tel: 044/4300242

email: saravska@likavka.sk