Čo ak sa zamestnanec rozhodne neabsolvovať celoplošné testovanie?

Ak zamestnanec odmietne ísť na testy, bude sa musieť z práce uvoľniť, pretože takzvanú pandemickú OČR nedostane. Ak sa zamestnanec rozhodne, že testy neabsolvuje, môže ostať  napríklad pracovať z domu (home office) po dohode so zamestnávateľom. Rovnako si môže so zamestnávateľom dohodnúť čerpanie voľna.

Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test a ostane v domácej karanténe, tak je to prekážka v práci na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa alebo štátu. O prekážke v práci by mal zamestnanec informovať zamestnávateľa čím skôr a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť s náhradou mzdy, teda ako dovolenka, alebo bez náhrady mzdy, vtedy ale musí zamestnávateľ umožniť zamestnancovi „odpracovať zameškaný čas“.

Ak teda zamestnanec, ktorý nechce absolvovať testovanie, požiada zamestnávateľa o pracovné voľno kvôli karanténe, nemôže automaticky počítať aj s náhradou mzdy. Tento systém má ľudí motivovať , aby išli na bezplatné testy.

 

Čo ak sa zamestnanec nezúčastní testovania z titulu účasti na zahraničnej služobnej ceste v čase celoplošné testovania obyvateľstva SR?

V tomto prípade platia všeobecné podmienky povinnosti podrobiť sa testovaniu v momente vstupu na územie SR (t.j. na ľubovoľnom hraničnom prechode). Režim testovania (na strane vstupov na Slovensko) na hraniciach SR začne dňom 2. 11. 2020 a bude trvať nepretržite nasledujúcich 60 kalendárnych  dní.

 

Čo je pandemická PN?

Pandemickú PN dávku zaviedol štát na začiatku prvej vlny. Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovol'ne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie (ide oosoby pozitívne testované na koronavírus, ale aj oosoby, ktorémuseli ísť do karantény kvôli priamemumu kontaktu s pozitívne testovaným).

Od prvého dňa hradí dávku Sociálna poisťovňa vo výške 55 % demého vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy). Bežná dávka počas práceneschopnosti je prvých desať dní nižšia a hradí ju zamestnávateľ'. Viac informácii nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https:/lwww.socpoist.sk/

 

Môže sa zamestnanec testovať aj v súkromnom laboratóriu?

Áno, ak zamestnanec nebude chcieť absolvovať štátny test, môže isť na testy do súkrormých laboratórií.

 

Čo sa stane, ak je zamestnanec pozitívny?

Ktokoľvek s pozitívnym výsledkom testu musi dodržiavať nasledovné kroky:

Čo najskôr po obdŕžani výsledku sa presuňte do domácej desaťdňovej karamény. V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr.kvôli dalšim osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo Vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu.

O výsledku testu informuje svojho všeobecného lekára telefonicky, mailom, SMS. V prípade potreby vám vystaví PN.

O výsledku testu odporúčame informovať všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dni pred odberom. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej desaťdňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVlD-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ ,dýchavičnost', horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následnee sa riaďte ich pokynmi.

Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, budte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad,bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory).

Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.

Nikam necestujte.

Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.

Zdroj: http://www.somzodpovedny.sk