Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

modré vrece

Oznam o najbližšom vývoze papiera 06.02.2023

Vážení občania, upozorňujeme Vás na najbližší vývoz papiera v našej obci, ktorý bude realizovaný v pondelok 06.02.2023 ráno od 06:00 hod. Žiadame občanov, aby naplnené vrecia vyložili na viditeľné miesto pred svoj dom rovnako ako pri vývoze komunálneho odpadu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 2. 2. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
fotovoltické panely

Fond dm drogerie poskytne školám príspevok na fotovoltické panely

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis otvára prvý ročník grantového programu Školy na zelenú. Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné energie. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
#

Staň sa dobrovoľným hasičom

Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka prijíma nových členov do svojich radov. Náš hasičský zbor patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie zbory v okrese Ružomberok, no i on pociťuje nedostatok nových a mladých členov. Preto pozývame všetkých záujemcov, aby sa stali našimi členmi. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
harmonogram

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci február 2023

Vážení občania informujeme Vás o harmonograme vývozu separovaného odpadu v mesiaci február 2023.
PAPIER: 06.02.2023
PLASTY: 17.02.2023
celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 2. 2. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
opravár na elektrickom stĺpe

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 07.02.2023 (v utorok) v čase od 08:00 do 11:30 hod. bude v našej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená distribúcia elektriny. Toto obmedzenie platí pre vybrané odberné miesta a lokality uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor: Mária Slašťanová
humana

Oznam - kontajnery na zber šatstva

Vážení občania upozorňujeme Vás na zber šatstva a textílií, ktorý sa v našej obci uskutočňuje prostredníctvom zberných nádob HUMANA, ktoré sú umiestnené na stojiskách v obci: pred kultúrnym domom a za obecným úradom Likavka. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 10. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
kuka nádoba

Rozpis vývozov komunálneho odpadu v obci na rok 2023

Vážení občania, informujeme Vás o rozpise vývozov komunálneho odpadu v roku 2023. Vývozy sa budú uskutočňovať každý nepárny týždeň v stredu. V prípade, že vývoz komunálneho odpadu pripadne na deň pracovného pokoja (sviatku), bude termín upresnený. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 9. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
meva

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2023

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je potrebné doručiť OcÚ Likavka do 31.01.2023 osobne alebo prostredníctvom emailu. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 2. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
kalkulacka

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie za rok 2022

Platiteľ dane je povinný predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb za každé ubytovacie zariadenie na území Obce na samostatnom tlačive za obdobie jedného roka. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 2. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
pes

Daňové priznanie k dani za psa v roku 2023

Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť do evidencie obce v lehote 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území obce viac ako 90 dní. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 2. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
kalkulacka

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t.j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, celý text

ostatné | 2. 1. 2023 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
voda

Usmernenie pre vlastníkov malých, domových čistiarní odpadových vôd

Na základe novely vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov bol doplnený § 80f, podľa ktorého vlastník malej ČOV je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do termínu 1.1.2024. Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 30. 12. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
zberný dvor

Zmena otváracích hodín zberného dvora

Vážení občania informujeme Vás o zmene otváracích hodín zberného dvora platných od 01.01.2023, ktoré budú upravené nasledovne:
STREDA: 12:00 - 16:00
SOBOTA: 08:00 - 12:00 celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 23. 12. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
upratovanie

Ponuka práce

Stavebná firma hľadá spoľahlivú pani na upratovanie unimobuniek v Likavke. Pracovná doba: dopoludnia - 3x/týždeň/2,5 hod. Čistá mzda: 152 €/mesiac. Viac informácií na telefónnom čísle: 0914 330 838. celý text

ostatné | 14. 12. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
zimná údržba ciest

Zimná údržba komunikácií - upozornenie

Dôkladnú zimnú údržbu miestnych komunikácií a zber a vývoz komunálneho odpadu komplikuje a v mnohých prípadoch až znemožňuje parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a chodníkoch. celý text

ostatné | 12. 12. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
popolnica

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. celý text

Oznamy OcU, ostatné, náš tip, ... | 9. 12. 2022 | Autor: Mgr. Bc. Mária Žerebáková
stĺpik pri zdravotných strediskách

Mechanická zábrana pri zdravotnom stredisku bude znovu osadená

Obec Likavka oznamuje, že od 30.11.2022 bude znovu osadená mechanická zábrana, ktorá zabraňuje prejazdu motorových vozidiel pri zdravotnom stredisku, z dôvodu zabezpečenia prechodu pre peších. celý text

ostatné | 30. 11. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
porada

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj NIVAM) realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca
2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné
hodnotenie kompetencií dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.
celý text

ostatné | 26. 9. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
partia mladých ľudí pri ohni

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Ružomberok od 22.8.2022 od 15:00 hod. celý text

ostatné | 23. 8. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
školská jedáleň

Oznam pre rodičov k dotáciám na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia,
v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní dotácií na stravu pre deti.
celý text

ostatné | 4. 8. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
tenis

Oznam o sprístupnení tenisových kurtov pre verejnosť

Obec Likavka od 13.07.2022 sprístupňuje tenisové kurty v areáli OŠK Likavka. Kurty sú prístupné pre verejnosť denne od 08:00 do 20:00 hod. celý text

ostatné | 13. 7. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
#

Čistý revír - čistá príroda

Dňa 23.4.2022 organizovali členovia Poľovného združenia LIKAVA - CHOČ tradičnú brigádu zameranú na vyčistenie katastra obce a zároveň poľovného revíru od odpadkov. Aktivita sa konala v súvislosti s pripomenutím si Dňa Zeme, ako významného medzinárodného sviatku. celý text

ostatné | 2. 5. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
seniori

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
vyzbieraný materiál

Likavčania opäť nesklamali

Na ťažkú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine reagujú tisícky subjektov. Aj Obec Likavka je jedným z nich. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
prilietajúca sýkorka do vtáčej búdky

O vtáčikoch, letáčikoch

Všeobecne platí, že najväčšie efekty sa dosahujú pri jednoduchých a nenáročných aktivitách. Táto skutočnosť platí aj v prípade realizácie projektu výroby a umiestnenia vtáčích búdok v centre našej obce. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
Liptov 2030

Liptov 2030: Už teraz sa rozhodne o čerpaní 24 miliónov eur z eurofondov v najbližších rokoch

Začali sa prípravy strategického dokumentu Liptov 2030, ktorý určí, ako budú mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš spolu s ďalšími 16 liptovskými obcami čerpať eurofondy v najbližších siedmich rokoch. celý text

ostatné | 10. 3. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
obedáre pri rozvoze v Likavke

Reportáž na Rádiu Regina o poskytovaní stravy dôchodcom

Obec Likavka zabezpečuje obedy pre dôchodcov už niekoľko desiatok rokov. S výnimkou krátkeho obdobia počas pandémie obedy celý čas poskytuje Centrum sociálnych služieb Likava. Informácia o tejto službe sa dostala k redaktorom Rádia Regina, ktorí o nej spracovali reportáž formou dvoch živých vstupov. celý text

ostatné | 18. 2. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
Kramariská

Nezabúdame

Blížiaci sa front od východu a postupné oslobodzovanie Slovenska vyprovokovalo trestné oddiely jednotky fašistickej armády Sonderkommando 7a snahu zahladiť svoje beštiálne zločiny. celý text

ostatné | 2. 2. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
zálohovanie

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bude možné aj v predajni CBA VEREX Likavka

Od 1.2.2022 sa v predajni CBA VEREX Likavka spúšťa prevádzka flaškomatu, ktorý bude slúžiť na výkup zálohovaných plastových a plechovkových obalov z nápojov. celý text

ostatné | 31. 1. 2022 | Autor: Mária Slašťanová
zimná údržba

Usmernenie k zimnej údržbe komunikácií

Vážení občania, v najbližších dňoch sa predpokladá intenzívne sneženie. Obec je technicky i personálne pripravená na túto situáciu. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že častou prekážkou ku dôkladnej zimnej údržbe ciest a chodníkov sú zaparkované motorové vozidlá na týchto komunikáciách. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 30. 11. 2021 | Autor: Mária Slašťanová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná