#

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

zníženie/odpustenie poplatku za TKO a úľava na dani z nehnuteľnosti  1

zníženie/odpustenie poplatku za TKO a úľava na dani z nehnuteľnosti

Postup pri uplatňovaní nároku na zníženie/odpustenie poplatku za TKO a úľava pri dani z nehnuteľnosti. celý text

Oznamy OcU | 24. 1. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
2 psy

Upozornenie na voľný pohyb psov v obci

Vážení občania,
v našej obci dlhodobo evidujeme porušovanie viacerých ustanovení všeobecne záväzných predpisov. Najčastejším príkladom je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách, pri ktorom v poslednom období reálne došlo k viacerým útokom a poraneniam osôb.
celý text

Oznamy OcU, ostatné | 22. 1. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
priznanie k dani za ubytovanie  1

priznanie k dani za ubytovanie

Obec Likavka ako správca daní a poplatkov, vyzýva všetkých poskytovateľov prechodného ubytovania v obci Likavka, aby podali priznanie k dani za ubytovanie najneskôr do 31.01.2020. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 22. 1. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
mačka

Útulok Ružomberok ponúka bezplatnú sterilizáciu mačiek

CENTRUM NÁJDENÝCH ZVIERAT - Útulok Ružomberok do konca marca ponúka obci Likavka bezplatnú sterilizáciu mačiek a kocúrov. Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0905 820 826 celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
vykurovanie v zimnom období

Upozornenie na zvýšenú koncentráciu tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhlasuje začatie uplatňovania opatrení - prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 na území mesta Ružomberok a obce Likavka. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Mária Slašťanová
Pozor na termín podania priznania k daniam!!! 1

Pozor na termín podania priznania k daniam!!!

termín podania priznania k miestnym daniam do 31.01.2020 celý text

Oznamy OcU | 7. 1. 2020 | Autor: Mgr. Mária Žerebáková
zber triedeného odpadu

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v januári 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci január 2020. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
vianočný stromček v kvetináči

Rady a tipy na eko Vianoce

Vianoce sú jedným z najkrajších a najočakávanejších sviatkov roka, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Množstvo ľudí sa žiaľ ani nezamyslí nad tým, ako by mohli osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce ekologickejšie. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
baterka

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom (viď príloha). celý text

Oznamy OcU, ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
#

Likavčania na slávnosti Vinobrania v Bodonoši

Domov – domov je miesto, ktoré nosíme vo svojom srdci, v myšlienkach, v celom svojom bytí. Domov sú ľudia, ktorí nás majú radi, sú nám blízki, ale je to aj miesto, kde sme sa narodili, vyrastali, prežívali chvíle radosti i smútku. Domov sú spomienky, súčasnosť, ale i nádej do budúcnosti. Domov je všetko okolo nás, čo nám je blízke a drahé. Domov je láska, spolupatričnosť, pocit hrdosti. celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
oblak - srdce

Zbierka na opravu organu – poďakovanie

Ako a kde začať. Asi len tak jednoducho povedať „ ďakujem vám všetkým za príspevok na opravu organu v Bodonoši“ by bolo to najjednoduchšie, čo by som mohol urobiť, ale to je veľmi málo. celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
dane

Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov za rok 2019

Obec Likavka ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
odpad

Cenník za odber odpadov na zbernom dvore vo Svätom Kríži

Spoločnosť OZO, a.s., ktorá v obci Likavka zabezpečuje odvoz, skládkovanie a znehodnocovanie odpadov má zriadený vlastný zber dvor vo Svätom Kríži, na ktorom je možné odovzdať všetky druhy dopadov. celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
prasiatko

Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš na základe vývoja situácie afrického moru ošípaných v Slovenskej republike uvádza nasledovné zásady prevencie možného šírenia afrického moru ošípaných: celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
motorkár v lese

Polícia upozorňuje motoristov - jazda po lesnej ceste je trestný čin

Jazda po lesoch či poliach na motorovom vozidle sa motoristom bez povolenia nemusí vyplatiť a môžu skončiť za mrežami. Polícia upozorňuje všetkých motoristov na zmenu zákona č. 497/2008 Z. z. zo dňa 06.11.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
Kontajner na textil

Kam s použitým textilom?

Spoločnosť Pomocný anjel, n.o. ukončila spoluprácu s obcou Likavka v zbere použitého textilu a obuvi. Zároveň z obce odobrala aj kontajnery používané na tento účel. celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Ing. Marián Javorka
tenisový kurt

Pokyny pre užívanie tenisových kurtov v areáli OŠK Likavka

Obec Likavka v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka vydáva nasledovné pokyny pre užívanie tenisových kurtov v areáli OŠK Likavka. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
lesný požiar

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 pism. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. Z. 0 požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Ing. Marián Javorka
D1 v Likavke - projektový návrh

Diaľnica pri Ružomberku do roku 2022 nebude

Mesto Ružomberok podalo odvolanie voči územnému rozhodnutiu, ktoré je vydané na jeden stavebný objekt diaľnice D1 Hubová - Ivachnová. V tejto veci pripravilo Mesto Ružomberok nasledovnú tlačovú správu: celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Ing. Marián Javorka
platba kreditkou

Obecný úrad Likavka akceptuje platbu aj platobnou kartou

V snahe uľahčenia platobného styku zavádzame pre občanov možnosť bezhotovostného styku – platbu cez platobný terminál. Raz darmo, svet sa vyvíja míľovými krokmi a aj my cítime, že je čas, aby sme umožnili občanom platbu týmto, dnes už takmer bežným bezhotovostným spôsobom. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
peniaze na stole

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady

Obec Likavka ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
pes

Opatrenia voči voľnému pohybu psov v obci

Vážení občania, v čase letných prázdnin, kedy je výrazne zvýšený pohyb detí na verejných priestranstvách, je útok psa jedným z najväčších možných rizík, ktoré by im mohli hroziť. V našej obci v posledných týždňoch totiž evidujeme zvýšený výskyt voľne sa pohybujúcich psov. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
maličké prasiatko

Upozornenie na africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba domácich a divých ošípaných. Neexistuje proti nej žiadna vakcína. Nepredstavuje ohrozenie pre ľudské zdravie ale môže viesť k ťažkým ekonomickým stratám. Príjmite prísne bezpečnostné opatrenia, aby ste chránili svoje ošípané a ošípané Vašich susedov. Viac informácií je na priložených letákoch. celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
stánkový predaj - piktogram

Detský folklórny festival - oznam pre záujemcov o ambulantný predaj

Vážení predajcovia, vzhľadom na uplynutie termínu na podávanie žiadostí (30.05.2019) a v súvislosti s naplnenie kapacít ambulantného predaja na Detskom folklórnom festivale a Hudobnom lete v Likavke, ktoré sa uskutočnia v dňoch 08.06.2019 a 09.06.2019 Vás upozorňujeme, že predajcom, ktorí v čase konania podujatí nebudú disponovať platným povolením na predaj vydaným Obcou Likavka, nebude umožnený vstup do areálu. Za porozumenie Vám ďakujeme. celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Ing. Marián Javorka
logo Meteníci

Pozvánka - Nábor nových hráčov

OZ Meteníci Likavka pozýva všetkých záujemcov (chlapcov aj dievčatá) na nábor nových hráčov.
Viac informácií na priloženom plagáte a na webe klubu www.metenici.sk celý text

Športové oznamy, ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
Vlajky EÚ a SR

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Likavke

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konali v sobotu 25.5.2019 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. V Likavke boli na túto príležitosť tradične zriadené dva okrsky, v sále kultúrneho domu a na chodbe prízemia budovy druhého stupňa základnej školy. Klienti centra sociálnych služieb Likava hlasovali do prenosnej urny, z radov obyvateľov obce o túto formu voľby prejavilo záujem minimum voličov. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 26. 5. 2019 | Autor: Ing. Marián Javorka
#

Likavskí veriaci spomínali na svojho organistu

Významnú osobnosť slovenskej cirkevnej hudby Leopolda Šidu si pripomenuli poslucháči tretieho ročníka organového koncertu, ktorý sa uskutočnil 19. mája v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Likavke. celý text

ostatné, Kultúra | 22. 5. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
odpad

Znečistený separovaný zber

Miera znečistenia kontajnerov na separovaný zber - predovšetkým na plastový odpad je už neúnosná. Občania si mýlia separovaný zber s komunálnym odpadom a v nádobách sa nachádzajú biologické odpady, stavebné odpady, nebezpečné odpady z farieb a olejov a dokonca aj uhynuté zvieratá a vnútornosti.
celý text

Oznamy OcU, ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
Zákaz vstupu

Obmedzenie pohybu v areáli školy

V nadväznosti na oznam upozorňujúci na obmedzenie vjazdu motorových vozidiel do areálu ZŠ zo dňa 2.4.2019 a v súvislosti s prijatým plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach na budove MŠ a ŠJ, je nevyhnutné uzavrieť hlavný vstup do areálu ZŠ s MŠ Likavka, ako pre motorové vozidlá, tak aj pre chodcov. celý text

Oznamy školy, Oznamy OcU, ostatné | 22. 4. 2019 | Autor: Mária Slašťanová
Zákaz vjazdu - ilustračné foto

Obmedzenie vjazdu do areálu základnej školy

V súvislosti so zahájením stavebných prác na objekte Materskej školy Likavka a školskej jedálne, so zriadením staveniska a s obmedzením priestoru na voľný pohyb v areáli školy je od 1.4.2019 až do skončenia stavebných prác (predpoklad december 2019) vjazd motorových vozidiel do areálu školy zakázaný.
celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 2. 4. 2019 | Autor: Ing. Marián Javorka
prvá prechádzajúci
z 4
posledná