Navigácia

Obsah

mládež a obec

O čo ide v projekte

 

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) a vedenie obce Likavka 3.9.2018 začali ročnú spoluprácu, ktorá je  zameraná na podporu kvality života mladých ľudí v obci. Počas 12 mesiacov spolu - zástupca RMŽK a zástupcovia z obce - analyzujú súčasný stav, spoluprácu mladých ľudí s vedením obce, radosti mládeže, no aj problémy, ktoré čakajú na zmenu. Tieto a ďalšie informácie zisťovali na diskusných stretnutiach s mládežou, mladými rodinami, poslancami a inými dôležitými dospelými obyvateľmi obce. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť stretnutí, bola možnosť vyjadriť svoj názor cez online dotazník. Výstupom stretnutí a dotazníka bol analytický dokument, v ktorom sa pomenovali silné aj slabé stránky života mladých ľudí v obci, problémy, ich príčiny aj možné následky.

V ďalšej fáze bude nasledovať vytvorenie Koncepcie práce s mládežou v obci do roku 2026, ktorá bude po jej vypracovaní ponúknutá obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Tento strategický dokument bude vychádzať z analýzy vypracovanej v úvodnej fáze. V Koncepcii bude pomenovaná vízia a ciele, kam sa za obdobie 7 rokov plánuje obec posunúť, aby sa problémy riešili k spokojnosti mladých obyvateľov obce. Akými formami a aktivitami bude možné postupovať pri napĺňaní opísaných cieľov zadefinujeme v akčnom pláne. 

Aby sa tvorba Koncepcie práce s mládežou približovala k reálnemu riešeniu aktuálnych výziev v obci, bude potrebné pri jej tvorbe zapojiť rôznych obyvateľov obce. A tu počítame aj s tebou!

Súbežne s celým týmto procesom plánujeme motivovať mládež k vytvoreniu Rady mládeže obce, ktorá bude špeciálne zapojená do celého procesu. Hlavnou úlohou Rady mládeže obce bude zastupovať záujmy mladých ľudí, spolupracovať so samosprávou, sieťovať rôzne subjekty a skupiny, ktoré sa v obci venujú mládeži. „Byť hlasom mladých ľudí.“  

Aby toto všetko malo širokú podporu obyvateľov obce Likavka, je našou snahou vytvoriť širší priestor pre spoluprácu rôznych subjektov, ktoré sa v obci venujú mladým ľuďom.

Sme otvorení prijať nápady a podnety k tomu, aby život detí, mladých ľudí a mladých rodín v obci bol ešte lepší ako doposiaľ, a aby spolupráca obyvateľov obce a miestnej samosprávy bola stále veľmi dôležitým prvkom obce Likavka.

 

Všetky aktivity sú súčasťou projektu “Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných,“ ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

KONTAKTY:

Rada mládeže Žilinského kraja

M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina

Tel.: +0421 908 965 002

e-mail: rmzk@rmzk.sk

 

Obec Likavka

obec@likavka.sk

 

www.oip.rmzk.sk

 

Leták na stiahnutie