Navigácia

Obsah

Základné dokumenty obce

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 349x

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Likavka Stiahnuté: 888x

Interná smernica č. 1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 762x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka Stiahnuté: 1,777x

Štatút obce Likavka Stiahnuté: 1,225x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka Stiahnuté: 942x

Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce Likavka Stiahnuté: 3,119x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Likavka Stiahnuté: 414x

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019-2023 Stiahnuté: 444x

Program odpadového hospodárstva Obce Likavka na roky 2016-2020 Stiahnuté: 458x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka – dodatok č. 1 Stiahnuté: 208x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.1 Stiahnuté: 88x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.2 Stiahnuté: 107x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 171x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Likavke Stiahnuté: 166x

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Likavka Stiahnuté: 181x

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIKAVKA NA ROKY 2016 – 2020 Stiahnuté: 69x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.4 Stiahnuté: 65x

Vnútorný predpis č. 1/2022 o škodovom konaní Stiahnuté: 47x

Vnútorný predpis č. 3/2022 pre vedenie účtovníctva Stiahnuté: 24x

Stránka