Navigácia

Obsah

Základné dokumenty obce

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 307x

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Likavka Stiahnuté: 852x

Interná smernica č. 1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 729x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka Stiahnuté: 1713x

Štatút obce Likavka Stiahnuté: 1164x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka Stiahnuté: 878x

Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce Likavka Stiahnuté: 3067x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Likavka Stiahnuté: 376x

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019-2023 Stiahnuté: 401x

Program odpadového hospodárstva Obce Likavka na roky 2016-2020 Stiahnuté: 414x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka – dodatok č. 1 Stiahnuté: 177x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.1 Stiahnuté: 54x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.2 Stiahnuté: 73x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 139x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Likavke Stiahnuté: 135x

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Likavka Stiahnuté: 148x

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIKAVKA NA ROKY 2016 – 2020 Stiahnuté: 36x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.4 Stiahnuté: 23x

Vnútorný predpis č. 3/2021 pre vedenie účtovníctva Stiahnuté: 13x

Vnútorný predpis č. 1/2022 o škodovom konaní Stiahnuté: 13x

Stránka