Navigácia

Obsah

Základné dokumenty obce

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 275x

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Likavka Stiahnuté: 812x

Interná smernica č. 1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 702x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka Stiahnuté: 1631x

Štatút obce Likavka Stiahnuté: 1118x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka Stiahnuté: 831x

Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce Likavka Stiahnuté: 3023x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Likavka Stiahnuté: 348x

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019-2023 Stiahnuté: 366x

Program odpadového hospodárstva Obce Likavka na roky 2016-2020 Stiahnuté: 369x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka – dodatok č. 1 Stiahnuté: 140x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.1 Stiahnuté: 25x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka v.1.2 Stiahnuté: 34x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 110x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Likavke Stiahnuté: 104x

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Likavka Stiahnuté: 117x

Archív

Rokovací poriadok OZ obce Likavka Stiahnuté: 813x

Smernica č. 1/2018 o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 656x

Rokovací poriadok OZ - doplnok č. 1 Stiahnuté: 701x

Zásady odmeňovania poslancov OcÚ Stiahnuté: 741x

Stránka