Navigácia

Obsah

Obec Likavka v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  s účinnosťou od 01.01.2021 zverejňuje:

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Likavka. (250.42 kB)

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Likavka. (194.4 kB)

 

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení neskorších predpisov týmto obec Likavka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je: 53,25%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v €/tona na rok 2022 je: 15 €/tona.

Výpočet miery triedenia v obci Likavka-rok 2021 (465.12 kB) (100.87 kB)

 

Rozpis vývozov komunálneho odpadu v roku 2023. 

Vývozy sa budú uskutočňovať každý nepárny týždeň v stredu. V prípade, že vývoz komunálneho odpadu pripadne na deň pracovného pokoja (sviatku), bude termín upresnený. 

rozpis

Zberný dvor

STREDA: 12:00 - 16:00
SOBOTA: 08:00 - 12:00

 

Čo nepatrí do triedeného zberu.pdf (1020.06 kB)

Nebuďme leniví, trieďme odpad !.pdf (474.13 kB)

Vianocny_plagat_A4.pdf (2.39 MB)

Stláčajme_odpad.pdf (489.97 kB)

kompostovanie.pdf (1.1 MB)

zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov (134.12 kB)

pravdy a mýty o odpade (853.81 kB)

Plagat_Co_kam_patri.pdf (652.11 kB)

 

Motivačné videá:

SKLO: https://www.youtube.com/watch?v=ci2mNQsptgo

PAPIER: https://www.youtube.com/watch?v=IqMq0-K9wkM

PLASTY: https://www.youtube.com/watch?v=cuRp0m3XzJI

KOVY: https://www.youtube.com/watch?v=xjXdIFRSXMM

NÁPOJOVÉ KARTÓNY: https://www.youtube.com/watch?v=Lk-ajJY3yEs&feature=youtu.be

STLÁČANIE ODPADU: https://www.youtube.com/watch?v=gXyW2SyMLuo

 

Stránka

  • 1