Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

1) Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 707x

2) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 678x

3) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 664x

4) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 637x

5) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty Stiahnuté: 613x

6) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 619x

7) Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 625x

8) Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka za komunálne odpady Stiahnuté: 621x

9) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – práv. osoba Stiahnuté: 603x

10) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyz. osoba Stiahnuté: 629x

11) Vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 598x

Stavebný úrad

1) Návrh na povolnie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 581x

2) Návrh na vykonanie kolaudácie stavby Stiahnuté: 732x

3) Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 793x

4) Oznámenie začatia stavby Stiahnuté: 737x

5) Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 704x

6) Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 706x

7) Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 756x

8) Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 746x

9) Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 789x

Stránka