#

Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

1) Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 589x

2) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 568x

3) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 526x

4) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 526x

5) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty Stiahnuté: 494x

6) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 505x

7) Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 514x

8) Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka za komunálne odpady Stiahnuté: 513x

9) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – práv. osoba Stiahnuté: 496x

10) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyz. osoba Stiahnuté: 522x

11) Vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 492x

Stavebný úrad

1) Návrh na povolnie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 479x

2) Návrh na vykonanie kolaudácie stavby Stiahnuté: 585x

3) Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 636x

4) Oznámenie začatia stavby Stiahnuté: 550x

5) Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 569x

6) Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 548x

7) Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 622x

8) Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 606x

9) Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 618x

Stránka