Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

1) Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 734x

2) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 703x

3) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 692x

4) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 669x

5) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty Stiahnuté: 642x

6) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 645x

7) Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 648x

8) Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka za komunálne odpady Stiahnuté: 646x

9) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – práv. osoba Stiahnuté: 629x

10) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyz. osoba Stiahnuté: 654x

11) Vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 630x

Stavebný úrad

1) Návrh na povolnie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 609x

2) Návrh na vykonanie kolaudácie stavby Stiahnuté: 761x

3) Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 830x

4) Oznámenie začatia stavby Stiahnuté: 770x

5) Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 734x

6) Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 736x

7) Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 782x

8) Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 778x

9) Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 817x

Stránka