#

Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

1) Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 609x

2) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 588x

3) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 554x

4) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 547x

5) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty Stiahnuté: 517x

6) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 525x

7) Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 534x

8) Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka za komunálne odpady Stiahnuté: 532x

9) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – práv. osoba Stiahnuté: 515x

10) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyz. osoba Stiahnuté: 541x

11) Vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 513x

Stavebný úrad

1) Návrh na povolnie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 499x

2) Návrh na vykonanie kolaudácie stavby Stiahnuté: 607x

3) Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 655x

4) Oznámenie začatia stavby Stiahnuté: 577x

5) Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 589x

6) Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 567x

7) Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 640x

8) Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 626x

9) Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 641x

Stránka