Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

1) Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 764x

2) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 743x

3) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 727x

4) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 701x

5) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty Stiahnuté: 676x

6) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 679x

7) Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 678x

8) Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka za komunálne odpady Stiahnuté: 676x

9) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – práv. osoba Stiahnuté: 663x

10) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyz. osoba Stiahnuté: 682x

11) Vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 657x

Stavebný úrad

1) Návrh na povolnie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 643x

2) Návrh na vykonanie kolaudácie stavby Stiahnuté: 795x

3) Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 871x

4) Oznámenie začatia stavby Stiahnuté: 803x

5) Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 768x

6) Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 766x

7) Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 812x

8) Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 817x

9) Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 852x

Stránka