Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

1) Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 672x

2) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 642x

3) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 619x

4) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 597x

5) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty Stiahnuté: 571x

6) Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 580x

7) Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 586x

8) Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka za komunálne odpady Stiahnuté: 580x

9) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – práv. osoba Stiahnuté: 569x

10) Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyz. osoba Stiahnuté: 605x

11) Vyúčtovanie dane za ubytovanie Stiahnuté: 569x

Stavebný úrad

1) Návrh na povolnie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 552x

2) Návrh na vykonanie kolaudácie stavby Stiahnuté: 689x

3) Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 719x

4) Oznámenie začatia stavby Stiahnuté: 673x

5) Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 661x

6) Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 643x

7) Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 714x

8) Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 702x

9) Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 721x

Stránka