Likavka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Výzva na odstránenie protiprávneho stavu

Výzva na odstránenie protiprávneho stavu 1

Vodárenská spoločnosť Ružomberok vyzýva na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 442/2002. Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

1. Vypúšťanie dažďových vôd do splaškovej kanalizácie

Producenti (fyzické a právnické osoby) nie sú oprávnení vypúšťať dažďové vody do splaškovej kanalizácie. Pokiaľ producent vypúšťa dažďové vody do verejnej kanalizácie, je povinný uhrádzať platby, ktoré súvisia s odvádzaním a čistením dažďových vôd.

Túto povinnosť nemá, pokiaľ dažďové vody odvádza do dažďovej kanalizácie, vsakom do podzemia, alebo na povrch, bez možnosti ich vtečenia do verejnej kanalizácie.

 Dňa 5. 12. 2023 prijalo Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok, a. s. na svojom zasadnutí uznesenie, v zmysle ktorého VSR, a. s. odpúšťa vyúčtované faktúry za neoprávnené vypúšťanie dažďových a povrchových vôd do verejnej kanalizácie dotermínu 31. 12. 2023. Zároveň umožní v období do 30. 6. 2024 producentom odstrániť protiprávny stav vypúšťaných dažďových vôd do verejnej kanalizácie bez uhrádzania
poplatkov. Vodárenská spoločnosť si v tomto prípade nebude uplatňovať spätné
vyúčtovanie nákladov. Odpustenie sa však už nebude vzťahovať na porušenie tejto povinnosti zistené po dátume 30. 6. 2024.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. bude od 1. 7. 2024 vykonávať kontrolnú
činnosť. V prípade zistenia porušenia tejto zákonnej povinnosti bude Vodárenská
spoločnosť Ružomberok, a. s. účtovať náklady za 3 roky spätne pri fyzických osobách a 4 roky spätne pri právnických osobách.

Toto odpustenie sa taktiež nevzťahuje na neoprávnené vypúšťanie splaškových,
odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy (stočné).

2. Neoprávnené vypúšťanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie (vybudovaná
je verejná kanalizácia, producenti sú napojení, ale nemajú uzatvorenú zmluvu na
vypúšťanie odpadových vôd) tzv. ,,pripojenie na 
čierno“

Pokiaľ niektorí občania spĺňajú tento bod, Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. ich vyzýva aby s nimi bezodkladne uzatvorili Zmluvu o vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (stočné), v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. §25, ods. 3, a tak odstránili tento protiprávny stav.

3. Vypúšťanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie

Verejná kanalizácia je vybudovaná a producenti majú povinnosť napojiť sa na ňu, ale napriek tomu niektorí napojení nie sú. Občania majú povinnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu vyplývajúcu zo zákona č. 442/2002 Z. z., §23, ods. 2. Táto povinnosť platí už od 1. 1. 2022.

Plnenie povinností bude koordinované s Okresným úradom Ružomberok, kde štát ukladá pokuty, a to aj opakovane. Vyzývame preto občanov, ktorých sa výzva týka,  na odstránenie protiprávneho stavu. 

Dátum vloženia: 14. 3. 2024 9:59
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 5. 2024 7:58
Autor: Mgr. Dominika Matzenauerová