Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t.j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla táto povinnosť.  Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2.1.2023 do 31.12.2023, daň platíte od 1.1.2024. To isté platí aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1.1.2024. Daň platíte od 1.1.2024. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti. 

Na vyrubenie dane je rozhodnujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. 

Daňové priznanie podáva ako daňovník t.j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť, ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a to do 31.januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Správca dane doručuje výmer - rozhodnutie za príslušné zdaňovacieho obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 31. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur. 

Potrebné doklady:

  • priznanie k dani z nehnuteľností
  • doklad preukazujúci kúpu, darovanie, dedičské konanie
  • oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
  • žiadosť o zníženie dane z nehnutueľností + doklad, ktorý je potrebný na zníženie dane

Súvisiace predpisy:

  • z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • z.č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Všeobecné záväzné nariadenie Obce Likavka č. 04/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

lehota na podanie daňového priznania je do 31.01.2024

Oslobodenie od poplatku:

Správca danie znižuje daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov podľa zákona o miestnych daniach a poplatku vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 50 % zo sadzby dane.

Zmena tlačiva - daňového priznania od 01.09.2023

Nové tlačivo daňového priznania k miestnym daniam platné od 01.09.2023 sa použije pri podávaní priznania alebo čiastkového priznania k týmto daniam u tých daňovníkov, ktorým daňová povinnosť vznikla najskôr 01.09.2023. 

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov, Ing. Zuzana Halušková, tel: 044/4300244, email: haluskova@likavka.sk

Prílohy:

Úrad

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:424
TÝŽDEŇ:2962
CELKOM:2740043

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

19.7.2024 17:07

Aktuálna teplota:

27.1 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka