Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Daň za psa

Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť do evidencie obce v lehote 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností obci Likavka.

Predmetom dane za psa, je pes starší ako 6 mesiacov.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie obce Likavka evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce kde je pes evidovaný, údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási správcovi dane, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu 3,50 € na základe žiadosti držiteľa psa. Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 €, najviac však do 3000 €.

V zmysle § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165 €. Taktisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65 €.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút. 

Obec Likavka upozorňuje vlastníkov psov chovaných na území obce Likavka povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 

Žiadame preto vlastníkov psov, ktorí tak ešte neučinili, aby si svoju zákonnú povinnosť splnili a oznámili obci Likavka údaje o začipovaní. Taktiež upozorňujeme majiteľov psov, ktorí nemajú známku pre psa s označením obce Likavka, aby si ju prišli vyzdvihnúť na Obecnom úrade Likavka – správa daní a poplatkov.

Vpľný pohyb psov je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území obce Likavka, verejnosti prístupných pozemkov vo vlastníctve obce (ulice, cesty, miestne komunikácie, mosty, chodníky, parkoviská, verejná zeleň, zástavky, miestne všeobecne prístupné)

Zákaz vstupu so psom: vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:

 • do miestneho cintorína vymedzeného oplotením
 • do areálu základnej školy s materskou školou vymedzeného oplotením
 • na miestne multifunkčné ihrisko vymedzené oplotením
 • do areálu futbalového ihriska vymedzeného oplotením
 • na miestne ihrisko pri požiarnej zbrojnici vymedzené oplotením
 • na miesto národnej kultúrnej pamiatky Pamätník popravených antifašistov na Kramariskách vymedzeného oplotením

Potrebné doklady:

 • daňové priznanie k dani za psa
 • oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa
 • veterinárny preukaz - údaje o psovi

Súvisiace predpisy:

 • VZN obce Likavka č. 04/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • VZN obce Likavka č. 02/2020 o niektorých podmienkach držania psov
 • z.č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • z.č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
 • z.č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Lehota vybavenia: daňové priznanie k dani za psa, je potrebné podať najsneskôr 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (kúpa, darovanie)

Poplatok: 10 € za jedného psa, 3,50 € za vydanie náhradnej známky pre psa

Vybavuje: Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt: Ing. Zuzana Halušková, tel: 044/4300244, email: haluskova@likavka.sk

Prílohy:

Úrad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:33
TÝŽDEŇ:3429
CELKOM:2699814

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

25.5.2024 00:05

Aktuálna teplota:

11.5 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka