Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Ohlasovanie drobných stavieb, prípojok, stavebných a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

- pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

- pri drobných stavbách,

- pri stavebných úpravách,

- pri udržiavacích prácach,

- pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

- pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

- pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2..

Jednoduché stavby sú

- bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,

- stavby na individuálnu rekreáciu,

- prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výška 15 m,

- oporné múry,

- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a hĺbka 6 m,

- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m².

Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú kumulatívne (súčasne) splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá

- plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čo znamená, že na stavebnom pozemku sa nachádza hlavná stavba (napr. rodinný dom, chata, stavba na výrobu a skladovanie a pod.),

- nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie v negatívnom zmysle,

- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,

- stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

- oplotenie,

- prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

- nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,

- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

Taktiež pri stavebných úpravách musia byť súčasne splnené všetky podmienky, t. j. že sa

- podstatne nemení vzhľad stavby,

- nezasahuje sa do nosných konštrukcií,

- nemení sa spôsob užívania stavby,

- nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.

Pokiaľ sa udržiavacie práce vykonávajú na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, treba ich vždy ohlásiť; na ostatných stavbách len vtedy, keď by mohli ovplyvniť

- stabilitu stavby,

- požiarnu bezpečnosť,

- vzhľad stavby,

- životné prostredie.

Bežné udržiavacie práce, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu (ak sú vykonávané na stavbe, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou) sú najmä:

- opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov,  a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

- opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

- údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena ich súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

- výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

- maliarske a natieračské práce.

Potrebné doklady:

- žiadosť – ohlásenie,

- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemku, resp. stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie,

- jednoduchý technický opis stavby,

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území,

– doklad o zaplatení správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- vyhláška č. 532/2002 z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Lehota vybavenia:

- 30 dní od dátumu podania žiadosti

Poplatok:

- v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Úrad

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

FSk Likava - Bodonoš Rumunsko (5)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:330
TÝŽDEŇ:3975
CELKOM:2716512

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

15.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

21.1 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka