Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Zmena stavby pred dokončením

Povolenie zmeny stavby pred dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.

Potrebné doklady:

- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením,                                                                                                        - projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje:
a) súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
b) situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
c) stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
d) ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
e) doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
- ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní,
– doklad o zaplatení správneho poplatku.

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- vyhláška č. 532/2002 z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Lehota vybavenia:

- 30 dní od dátumu podania žiadosti

Poplatok:

- v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

  •  
  • Tel: 
  • email: 

Úrad

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:413
TÝŽDEŇ:2951
CELKOM:2740032

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

19.7.2024 16:07

Aktuálna teplota:

27.8 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka