Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Príručka pre obyvateľstvo - Základné pojmy

2. ZÁKLADNÉ POJMY A VŠEOBECNÉZÁSADY

Mimoriadna udalosť je ťažko predvídateľná príhoda, ktorá má negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie:

 • živelná pohroma,
 • havária,
 • katastrofa,
 • teroristický útok.

Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory.

Patria sem:

 • povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia,
 • snehové kalamity, lavíny a rozsiahle námrazy,
 • zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare, víchrice.

Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov.

Patria sem:

 • výbuchy, požiare,
 • úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a pod.,
 • poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkových vedení médií.

Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Patria sem:

 • rozsiahle dopravné havárie - veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok,
 • nebezpečenstvo rádioaktívneho zamorenia po havárii jadrových zariadení, nehody pri preprave alebo pri nesprávnom uložení rádioaktívneho materiálu a pod.,
 • rozrušenie vodohospodárskych diel,
 • epidémie nákazlivých ochorení ľudí a zvierat,
 • nedostatok vody a dôležitých potravín.

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, počas ktorého sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Krízová situácia je priebeh dejov a procesov po narušení rovnovážneho stavu, ktoré ohrozujú život ľudí, životné prostredie, ekonomiku, duchovné a hmotné hodnoty štátu a jeho obyvateľov.

Krízový stav je právny stav vyhlásený kompetentným orgánom verejnej správy na určitom území na riešenie krízovej situácie (výnimočný stav, núdzový stav, vojna, vojnový stav, stupeň povodňovej aktivity, ...).

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.

Núdzové ubytovanie je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých následkami mimoriadnej udalosti.

Núdzové zásobovanie je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie.

Sebaochrana je pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Obec

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:313
TÝŽDEŇ:3958
CELKOM:2716495

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

15.6.2024 18:06

Aktuálna teplota:

21.8 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka