Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú:

 • elektronické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

 • deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
 • deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
 • druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
 • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja

Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

Potrebné doklady:

 • daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
 • evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
 • doklady výrobku, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj

Súvisiace predpisy:

z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

vznik daňovej povinnosti: prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať

zánik daňovej povinnosti: posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo prevádzkovanie nevýherného hracieho prístroja

Poplatok:

 • 170 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok
 • 50 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok
 • 50 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok
 • 50 € za jeden automat a kalendárny rok
 • 50 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry 

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Prílohy: Daňové priznanie Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.21 MB

Úrad

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:336
TÝŽDEŇ:3981
CELKOM:2716518

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

15.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

20.7 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka